Słownik

Słownik ten powstał, ponieważ staram się zgromadzić listę najbardziej użytecznych i najczęściej używanych słów związanych z szeroko rozumianym budownictwem, które mogą mieć zastosowanie i być przydatne przy czytaniu zagranicznych tekstów, czy też pisaniu artykułów. Lista będzie sukcesywnie poszerzana o nowe napotkane wyrazy. Również Ty czytelniku możesz pomóc w rozwoju tego leksykonu przesyłając swoje propozycje na naszego maila.


Nieznane słówko najlepiej znaleźć wykorzystując kombinacje CTRL+F.

A

adhezja - adhesion
aerodynamiczny - aerodynamical
agresywność korozyjna - corrosive power, corrosion aggressiveness
aksonometria - axonometry
akwedukt - aqueduct
algebra - algebra
alkohol – alcohol
aluminium – aluminium
amortyzować wstrząsy – absorb shocks, cuchion shocks
amplituda – amplitude
analiza – analysis:
  • danych - data analysis
  • granulometryczna – grain size analysis
antresola – mezzanine, entresol
antysymetryczny – antisymmetric
aplikacja - application
aproksymacja – approximation
apsyda – apse, apsis
architekt – aechitect
architektura – architecture
armatura – fittings, fixtures:
  • wodociągowa – plumbing fittings
arteria komunikacyjna – arterial road, artery:
  • obwodowa – ring road
  • przelotowa – thoroughfare
arytmetyka - arithmetic
asfalt – asphalt, mineral pitch
asfaltobeton – asphaltic concrete
asfaltowanie – asphalting
asprężystość – anelasticity
asymetria – asymmetry, dissymmetry
attyka – attic, parapet
aula – hall
autobus - bus
autostrada – expressway, motorway, speedway, superhighway:
  • bezpłatna – freeway
  • płatna – toll-expressway, turnpike
awaria – break-down, failure

B

badanie – analysis, examination, exploration, inspection, investigation, research, testing:
  • laboratoryjne – bench test, laboratory test
  • materiałów – materials testing
  • naukowe - scientific research
  • nieniszczące - non-destructive testing
  • rozciągania - tension test
  • ściskania - compression test
bagno – swamp, morass, march
balast – ballast
balustrada – balustrade, railing
bariera – barrier:
  • ochronna – safety fence, guard rail
baza danych - database
bazalt - basalt
bednarka – hoop iron, band iron, banding steel
bednarz – cooper
bejca – stain
belka – beam:
  • ceowa – channel beam
  • dwuteowa – I-beam, flanged beam
  • szerokostopowa – H-beam
  • policzkowa – notch-board, stringer
  • poprzeczna – cross-beam, cross-bar, traverse
  • swobodnie podparta – free-ends beam
  • teowa – T-beam
  • utwierdzona – constrained beam, fixed beam
  • wspornikowa – cantilever, semi-beam
belkowanie – beams, girders, entablature
beton – concrete:
  • asfaltowy – asphaltic concrete
  • cementowy – cement concrete
  • chudy – lean concrete
  • ciężki – dense concrete
  • hydrotechniczny – watertight concrete
  • kablowy (kablobeton)– post-tensioned pre-stressed concrete
  • komórkowy – cellular concrete
  • lekki – lightweight concrete
  • napowietrzony – air-entrained concrete, aerated concrete
  • natryskowy – shotcrete, gunite
  • niezbrojony – plain concrete
  • prefabrykowany - pre-cast concrete
  • sprężony – pre-stressed concrete
  • strunowy (strunobeton)– pretensioned pre-stressed concrete
  • z pyłem krzemionkowym - silica fume concrete
  • zbrojony (żelbet) – reinforced concrete
betoniarka – concrete mixer (truck)
betonować – place the concrete
betonownia – concrete-mixing plant
bez domieszek – pure, with no admixtures
bez obciążenia – no load
bezpieczeństwo – safety, security:
  • i higiena pracy – industrial safety, occupational safety and health
  • pożarowe – fire-safety
  • pracy – work safety
  • ruchu dorgowego – safety of traffic, road safety
bezwładność – inertia
bezwymiarowy – dimensionless, nondimensional
bieg:
  • rzeki – course of the river
  • schodowy – flight of stairs
  • wodny – water-course
bilans – balance:
  • cieplny – heat balance, thermal balance
  • energetyczny – energy balance
  • materiałowy – material balance
bitum – bitumen
biurowiec – office building
blacha – sheet, plate
  • dachowa – roofing sheet
  • falista – corrugated sheet
  • stalowa – steel sheet
  • walcowana – rolled sheet
blok – block:
  • mieszkalny – block of flats
bocznica – siding
brama – gate:
  • powodziowa – flood-gate
  • śluzy – lock gate
bruk – pavement
bruzda – furrow, groove, chase:
  • instalacyjna – wall chase
brygada – gang, squad:
  • remontowa – repair gang, repair team
brygadzista – chargehand, foreman, ganger
bryła - solid
brzeg rzeki - river bank
budowa – building, construction, structure:
  • dróg – road making, highway engineering
budowla – buildng, structure
  • wodna – water plant
  • ziemna – earthen structure
budowlani – building workers
budownictwo – building engineering
  • lądowe i wodne – civil engineering
  • mieszkaniowe – housing
  • wielkopłytowe – large-panel construction
  • wodne – hydro-engineering
budowniczy – builder
budynek – building, house:
  • biurowy – building office
  • fabryczny – factory building
  • mieszkalny – apartment building
  • użyteczności publicznej – public building
  • w stanie surowym – shell of building
  • wielopiętrowy – multistoreyed building
  • z elementów prefabrykowanych – prefabricated building
budżet – budget

C

cal – inch
calówka – one-inch plank
całka - integral
cegła – brick:
  • dziurawka – cavity brick, cellular brick
  • krzemionkowa – silica brick, dinas brick
  • licówka – face brick
  • ogniotrwała – firebrick, fireclay brick
  • pustakowa – hollow brick, structural tile
  • szamotowa – chamotte brick
cement – cement:
  • ekspansywny – expanding cement
  • hutniczy – metallurgical cement
  • murarski – masonry cement
  • portlandzki – Portland cement
  • szybkowiążący – quick-setting cement
ceramika – ceramics
chłodnia – cold store
chropowaty – coarse, rough
chwytak – grab, bucket, gripping device
ciało – body, substance:
  • jednorodne – homogeneous body
  • plastyczne – plastic body
ciąg – progression, sequence
ciągliwość – ductility
ciążenie – gravitation
ciek podziemny – underflow
ciek wodny – watercourse
ciepło właściwe – specific heat
cieśla – carpenter
cięgno – string, tension member
ciężar – weight:
  • jednostkowy – specific weight
  • własny – deadweight
  • właściwy – specific weight
cokół – pedestal:
  • przypodłogowy – washboard
continuum materialne – continuous medium, material continuity
cyfra - figure
cyklinować – scrape
cyrkulacja – circulation
czarnoziem – black-earth, chernozem
czas – time:
  • pracy – worktime
  • przestoju – standing time, idle time
czerpak – scoop, bucket, bailer:
  • pogłębiarki – dredge, mud bucket
czoło – front:
  • łuku – face of architecture
czop – tenon

D

dach – roof
dachówka – roof tile
daszek – canopy, awning
decybel – decibel
dekarbonizacja – decarbonization, decarbonizing
demontaż – disassembly, dismantling
deska – board:
  • kreślarska – drawing board
  • podłogowa – floor board
deskowanie – boarding, planking, shuttering, forms, formwork
długość - lenght
dodawanie - addition
dolina – valley
dom – house:
  • dwurodzinny – duplex house
  • mieszkalny – apartment house
  • towarowy – department store, warehouse
  • wolno stojący – detached house
dostawa – delivery, supply
dostawca – supplier
drapacz chmur – skyscraper
drążenie – hollowing, drifting:
  • tunelu – tunnelling
dren – drain tile, drain pipe
drenaż - drainage
drenowanie – drainage, draining system
drewno – wood, timber, lumber:
  • budowlane – building timber
  • impregnowane – pretreated wood, impregnated wood
  • konstrukcyjne – structural lumber
drgania – vibration, oscillation
drobnoziarnisty – fine-grained
droga – road, way, track:
  • dojazdowa – access road
  • dwupasowa – two-lane road
  • główna – arterial road, highway
  • hamowania – braking distance
  • jednokierunkowa – one-way road
  • szybkiego ruchu – throughway
  • wielopasowa – multilane road
  • wodna – waterway
  • zatrzymania – stopping distance
drogownictwo – highway engineering
drogowskaz – signpost, guidepost
drwal – feller, lumberman
drzwi – door:
  • bezpieczeństwa – emergency door
  • dwuskrzydłowe – double door
  • harmonijkowe – accordion door
  • obrotowe – revolving door
  • płycinowe – panelled door
  • przesuwne – sliding door
  • składane – folding door
  • wahadłowe – swing door
  • wentylacyjne – air door, air trap
dwuteownik - I-beam
dylatacja - settlement joint
dynamika – dynamics
działka budowlana – building site, building lot
dzielenie - division
dzielnik - factor
dzień – day:
  • roboczy – workday
  • wolny od pracy – day-off
  • wypłaty – pay-day
dziurawka – cellular brick, hollow brick
dźwig – crane, elevator, lift:

  • dźwig stojący na ziemi -  ground-based crane
  • samojezdny - traveller crane
  • żuraw samojezdny - mobile derrick
dźwigar – girder, spar:
  • ciągły - continuous girder
  • kratowy – lattice girder, truss girder
  • mostowy – bridge girder

E

ekipa – crew
elastyczny –  elastic, flexible
elektroda – electrode, plate
elektrownia – electric power station
elektryk – electrician
element – element:
  • budowlany – structural element, building unit
  • nośny – bearing element
  • oporowy - bearing element
  • prefabrykowany – prefabricated unit, precast concrete unit
  • wzmocniony - built up member
elewacja – facade
energia – energy:
  • cieplna – thermal energy, heat energy
erozja – erosion
estakada – trestle bridge
etap – stage
etykieta – label

F

falisty – wavy, undulated
falować - billow
farba – paint, colour, ink:
  • podkładowa – priming paint, primer, undercoater
faza – phase
filar – pillar, pier
fizyczny - physical
fizyka - physics
fundament – foundation:

  • bezpośredni - shallow foundation, spread foundation
fundamentowanie – foundation engineering, foundation work
funkcja - function

G

gabaryt – overall dimensions, limiting outline
gabro – gabbro
gazobeton – aerated concrete, gas concrete
gazociąg – gas piping
geodeta – land surveyor
geodezja – geodesy
geologia – geology:
  • inżynierska – engineering geology
geometria – geometry:
  • wykreślna – descriptive geometry
geotechnologia – geotechnology
geowłóknina - geofabric
gęstość – density, thickness:
  • nasypowa – bulk density
giętki - flexible
gleba – soil:
  • zmeliorowana – reclaimed soil
glina – clay
gładź – sliding surface:
  • tynku – finishing coat, setting coat, skim coat, white coat
głaz - boulder
głębokość – depth:
  • posadowienia – depth of foundation
głowa pala – butt-end of a pile
główka cegły – end face of brick
główny inżynier – chief engineer
gniazdko wtykowe – plug-in socket
gniazdo czopa – mortise
graniastosłup - prism
granica plastyczności - yield point
granit - granit
grawitacja - gravity
grodza - cofferdam
gródź – bulkhead
grubizna – large timber
grubość – thickness:
  • ziarna – grain coarseness
grunt – bonding primer, ground, soil:
  • nasypowy – made ground
  • rodzimy – virgin soil, subsoil
grunty orne – arable land
gruz – debris, rubble
gruzobeton – crushed-brick concrete
grys – grit
grzejnik – heater, radiator:
  • elektryczny – electric heater
guma - rubber
gwóźdź – nail:
  • papowy – roofing nail
gzyms – cornice

H

hala – hall
hałda – dump, heap
hartowanie – hardening
hipoteza - hypothesis
humus – humus
hydroelektrownia – hydro-electric generation station, hydro-electric power plant
hydrofilowy – hydrophilic
hydrofobowy – hydrophobic, water-repellent
hydrofor – hydrophore
hydroizolacja - hydroinsulation

I

iglica – needle
igłofiltr – wellpoint
iloczyn - product
iloraz - quotient
ił – clay, silt
impregnacja – impregnation, proofing
  • drewna – wood preservation, wood treatment
inspektor BHP - Health and Safety Inspector
instalacja – system, instalation:
  • centralnego ogrzewania – central heating system
  • elektryczna – wiring system
  • kanalizacyjna – sewerage system
  • klimatyzacyjna – air conditioning system
  • oświetleniowa – lighting installation
  • wodocigowa – water-supply system
inwestor – investor
inżynier – engineer:
  • budownictwa lądowego i wodnego – civil engineer
  • budowy - construction engineer
inżynieria – engineering:
  • budowlana – construction engineering, structural engineering
  • lądowa i wodna – civil engineering
izolacja – insulation:
  • akustyczna – sound insulation
  • cieplna – thermal insulation
  • ciepłochronna – heat insulation, lagging, cleading
  • przeciwwilgociowa – damp insulation

J

jastrych - jointless floor
jezdnia – carriageway, roadway
jezioro – lake

K

kabel – cable
kablobeton – post-tensioned prestressed concrete
kafel – tile
kalenica – roof ridge
kalka kreślarska – tracing paper
kalkulator – calculator
kaloryfer – radiator
kamień – stone:
  • budowlany – building stone
  • ciosany – cut stone (ashlar)
  • drogowy – road stone
  • milowy - landmark
  • wapienny – limestone
  • węgielny – foundation stone
kamionka – stoneware, vitrified clay
kanalizacja – sewage system, sewerage
kanał – canal, channel, waterway:


  • La Manche - The English Channel
kapilarność – capillarity
kapinos – drip, throating, gorge
kaskada – cascade
kąt – angle:
  • drogi – track angle
  • nachylenia – angle of inclination
  • obrotu – angle of rotation
  • ostry - acute angle
  • rozwarty - obtuse angle
  • prosty - right angle
kątownik – square, angle bar
keson - caisson
kielnia – trowel
kinetyka - kinetics
klimatyzacja – air conditioning
klin – wedge
klinkier – clinker
klucz francuski - wrench, monkey wrench
kładka - footbridge:

  • dla robotników - catwalk
koleina – wheel track
kolej – railway, railroad:
  • dwutorowa – double-track railway
  • jednoszynowa – monorail
  • linowa – cablerail
  • podziemna – underground
  • wąskotorowa – narrow-gauge railway
  • zębata (górska) – rack railway, cog railway
kolejnictwo – railway system
kolizja – collision
koło - circle
komin – chimney, funnel, smokestack
kominek – fireplace
kompozyt – composite
konspekt – draft
konstrukcja – design, construction, structure:
  • ażurowa – openwork
  • budowlana – building structure
  • modularna – modular structure
  • nośna – supporting structure, load-bearing structure
  • stalowa – steel construction
  • szkieletowa – skeleton construction
  • wielkopłytowa – large-panel construction
konstruktor – designer
konsystencja - consistency
kopać – dig, excavate
koparka – excavator, digger:
  • chwytakowa – clamshell excavator
  • jednonaczyniowa – power shovel, hoe shovel, backacter, backhoe, backdigger
  • podsiębierna – pull shovel, high shovel
  • wielonaczyniowa – bucket ladder excavator, dredger excavator
  • zgarniakowa – dragline excavator
kopuła – dome, cupola
kora – bark
korba – crank
korek na drodze - traffic jam
korozja - corrosion
korpus – body, frame
korytarz – corridor
koryto – trough, flume, open channel:
  • drogi – road trench, road bed
  • rzeki – river-bed, stream channel, streamway
kosinus - cosinus
kosztorys – estimate, cost calculation
koszty – costs:
  • eksploatacji – operating costs, running costs
  • inwestycyjne – capital costs
  • materiałowe – material costs
  • robocizna – labour costs
kotangens - cotangent
kotwić - anchor
kratownica - lettice, truss
krawędź – edge
krawężnik - kerb:

  • kamienny - curbstone
krokiew – rafter
kryza – orifice, diaphragm
kubatura – cubage, cubature, cubic capacity
kula - sphere
kwadrat - square

L

lastryko – terrazzo
legar – ground beam, sleeper:
  • podłogowy – joist
legenda – legend
leniwka – tangent screw
lepiszcze – binder, binding agent, bond
lepkosprężystość – viscoelasticity
libella – level
lico muru – wall face
licówka - face brick, face tile
liczba - number:
  • całkowita - integer, whole number
  • niewymierna - irrational number
  • nieparzysta - odd number
  • parzysta - even number
  • pierwsza - prime number
  • wymierna - rational number
licznik – counter, meter, numerator:
  • elektryczny – electricity meter
  • gazu – gas-meter
lina – rope, cable:
  • nośna – cable, carrier cable, carrying rope
  • odciągowa – stay rope, guy-rope
linia – line:
  • kolejowa – railway line
  • komunikacyjna – communication line
  • krzywa - curved line
  • prosta - straight line
  • technologiczna – processing line
  • tramwajowa – tramway
lokal – premises:
  • biurowy – business premises
  • mieszkalny – dwelling
  • publiczny – public place
  • sklepowy – shop premises
lokalizacja – location, localization, siting
lokomotywa – locomotive:
  • dwuczłonowa – twin-unit locomotive
  • elektryczna – electric locomotive
  • parowa – shunting locomotive, switching locomotive, shunted
  • spalinowa – diesel locomotive
  • spalinowo-elekktryczna – diesel-electric locomotive
luksfer – luxfer tile

Ł

ładowarka – loader:
  • mechaniczna – power loader
łamliwość – brittleness
łata – latch, batten
  • murarska – traversing rule
łatwopalny – inflammable
ława fundamentowa – continuous footing, strip footing
łącznik – connector
łączyć – join, connect:
  • gwoździami – nail together
  • na czopy – tenon, mortise
  • na pióro i wpust – tongue
  • na styk – butt
  • na zakładkę – lap
  • przegubowo – articulate
  • śrubami – screw together
łopata – shovel, spade
łożysko – bearing
  • rzeki – river-bed

M

macierz – matrix
magazyn - stockhouse, storehouse, warehouse
majster – master, foreman
makieta – mock-up, dummy
mapa – map, chart:
  • geologiczna – geologic map
  • topograficzna – topographic map
marmur – marble
masa - mass:
  • właściwa – mass density
maszt - mast
materiał – material:
  • budowlane – building material
  • ciepłochronny – heat insulating material
  • izolacyjny – insulating material
materiałochłonny – material-consuming
mechanika - mechanics:
  • budowli – structural mechanics
metoda elementów skończonych (MES) - finite-element method
metoda - method:

  • nasuwania - launching method
  • nawisowa - balanced-cantilever method
  • przeciskowa budowy tuneli - jacking
  • tarczowa drążenia tuneli - shield tunnelling
  • wspornikowa - balanced-cantilever method
  • wybuchowa drążenia tuneli - drill and blast

metr – metre:
  • bieący – running metre
  • kwadratowy – square metre
  • sześcienny – cubic metre, stere
metro – underground railway, subway
mianownik - denominator:
  • wspólny - common denominator
miedź – copper
miejsce po przecinku - decimal place
mieszanka - compound
minus - minus
mimośród – eccentric
młot pneumatyczny - jackhammer
mnożenie - multiplication
model obliczeniowy - computational model
moduł sprężystości poprzecznej (Kirchoffa) - modulus of rigidity
moduł sprężystości (Younga) - modulus of elasticity
moment – moment:
  • bezwładności – moment of inertia
  • odśrodkowy – moment of deviation
  • pędu – moment of momentum
  • skręcający – torque moment
  • zginający – bending moment
monolityczny - monolithic
montaż - assembly:
  • linia montażowa - assembly line
mosiądz - brass
most – bridge:
  • belkowy – girder bridge, beam bridge
  • blachownicowy - plate girder
  • drewniany - timber bridge
  • dźwigarowy - girder bridge
  • łukowy – arch bridge
  • kratownicowy - truss bridge
  • obrotowy - swing bridge
  • płytowy - plate bridge
  • podnoszony – drawbridge
  • pontonowy – pontoon bridge
  • ramowy - rigid frame bridge
  • skośny - skew bridge
  • wantowy - cable-stayed bridge
  • wiszący – suspension bridge
  • wspornikowy - cantilever bridge
  • zespolony - composite bridge
muł – slime, sludge, slit, mud
mur – masonry, brickwork, walling:
  • oporowy – retaining wall
murarz – mason, bricklayer
murowanie – bricklaying

N

nachylenie – inclination, slope
nachylony – inclined, sloping
naciąg – pull, tension
nacisk – pressure
  • jednostkowy – pressure per unit area
nadbudowa - superstructure
nadziemny - elevated
nakrętka – nut, screw cap
napór – pressure
naprawa – repair
naprężenia – stresses:
  • bezpieczne (dopuszczalne) – allowable stress
  • główne – principal stress
  • krytyczne – buckling stress, critical compressive stress
  • niszczące – crippling stress, breaking stress
  • normalne – normal stress
  • rozciągające – tensile stress, negative stress
  • skręcające – torsional stress
  • styczne (ścinające)- shear stress, tangential stress
  • ściskające – compressive stress, positive stress
  • udarowe – impact stress
  • zastępcze – reduced stress
  • zginające – bending stress
  • zmęczeniowe – fatigue stress
narożnik – corner, quoin
narzędzie – tool, instrument
  • pomiarowe – gauge, measuring instrument
narzut – floating, fill, rip-rap
nasada budowli – root
nasiąkliwość – absorbability
nasyp – embankment, bank:
  • kolejowy – railway embankment
natężenie – intensity:
  • ruchu ulicznego – street traffic volume
nauka - science:
  • ścisła - exact science
nawierzchnia – surface:
  • drogi – road surface
  • kolejowa – track structure
  • tłuczniowa – macadam
niepalny - non-flammable
nieprzepuszczający powietrza - airtight
nieprzepuszczalny - impervious
nierówne osiadanie - uneven sinking
nieskończoność - infinity
nit – rivet
nitowanie – riveting
niuton – newton
niwelacja – levelling
niwelator – levelling instrument
niweleta – formation line, grade line
niwelować – level
norma – standard:
  • czasu pracy – standard work time
  • jakościowa – standard of quality
nośność – bearing capacity, load capacity:
  • dźwigu – lifting capacity
  • łożyska – bearing capacity
  • nawierchni – wheel load capacity
nowatorstwo – innovation

O

obciążenie – load:
  • całkowite – total load
  • ciągłe – continuous load
  • dopuszczalne – permissible load, safe load
  • dynamiczne – dynamic load
  • eksploatacyjne – service load
  • jednostkowe – load intensity
  • maksymalne – maximum load
  • niszczące – breaking load, failure load
  • poziome - lateral load
  • równomierne – uniform load
  • ruchome – moving load, live load
  • skupione – point load
  • stałe – fixed load, static load, dead load
  • trwałe – permanent load
  • użytkowe – useful load, operational load
  • zginające – bending load
objazd - detour, diversion
obmiar – quantity survey
obrót – turn, rotation
obrys – outline, contour
obrzutka – rendering coat, rough coat
obszar roboczy – workspace
obszar zabudowany - built-uo area
obwodnica – beltway, ring road
obwód - circumference
oczep – top plate, girt
odbudowa – rebuilding, reconstruction
obsunięcie ziemi - landslide
odciąg – guy, stay
odciążać – lighten, unload
odejmowanie - subtraction
odgromienie - installation of lightning protection
odkład – spoil, dump
odkrycie - discovery:
  • naukowe - scientific discovery
odkrywca - discoverer
odkształcalność – deformability
odkształcenie – strain, deformation, distortion:
  • liniowe – linear strain
  • objętościowe – volumetric strain
  • plastyczne – permanent set, plastic deformation
  • sprężyste – elastic strain
odporność - resistance
odporny na korozję - corrosion proof, resistant to corrosion
odsadzka – set-off, offset
odwadnianie – dewatering, water removal, dehydration, drainage
odwał – spoil, dump
ogradzać – fence
okap – eaves, hood
okno – window
okrąg - circle
okrągły - round
opór - resistance
osłona kabla - sheath
ostrosłup - pyramid
- axis
oświetlenie – lighting, illumination
otulina – lagging, cleading
owalny - oval

P

pachołek drogowy – road guard
packa – float
pal – pile:
  • kozłowy - batter pile
  • stojący - end-bearing pile
  • wiercony - bored pile
  • wiszący - friction pile
  • zakończony dzwonem - belled pile
paleta – pallet
palisada – palisade
palowanie - piling
papa – building paper
parabola – parabola
parapet – parapet wall
parcie gruntu – earth pressure
parter – ground floor
pas drogowy – roadway
pas - lane
  • jezdni - lane
  • ruchu – traffic lane
  • szybkiego ruchu - fast-lane
pas ściskany - compression flange
pasaż – passage, arcade
patent - patent
pawilon wystawowy – exhibition pavilion
pełzanie – creep
penetracja – penetration
penetrometr – penetrometr
perspektywa – perspective, vista
pęd - momentum
pętla - loop
piaskowiec - sandstone
pień – trunk
pierwiastek - root:
  • pierwiastek kwadratowy z pięciu - the square root of five
pionowy - vertical
piorunochron – lightning rod, lightning conductor
plac – site, yard:
  • budowy – building site, building ground, construction site
  • składowy – stacking yard
plan - layout:

  • plan inwestycyjny – investment plan
  • plan zagospodarowania przestrzennego – development plan
plastyczność – plasticity
plastyfikator – flexibilizer, plasticizer
plus - plus
płaski - flat
płyta – plate, slab:
  • ciągla - continuous slab
  • fundamentowa – foundation plate, mat, raft, slab foundation
  • fundamentowa ze stopą - wide toe raft
  • izolacyjna – insulating plate
płycizna - shallows
płytki - shallow
pochodna - derivative:
  • funkcji - derivative function
pochylenie – inclination, slope
  • drogi – road grade
pociąg – train:
  • osobowy – passenger train
  • pospieszny – express train
  • towarowy – goods train
podbudowa – substructure:
  • drogi – road foundation
podłoga – floor
podłoże – base, foundation, subsoil:
  • drogowe - subgrade
  • skalne - bedrock
podłużny - longitudinal
podłużnica – stringer
podparcie – support, bearing
podpora – bearing, prop, shore, support, tower:

  • stalowa podpora montażowa - temporary steel tower
podwalina – ground sill, ground beam, sleeper
pogłębiarka – dredger, dredge
pole - field:
  • grawitacji - gravitational field
polepa – pugging
polichlorek winylu – PCV
poliester – polyester
połączenie – connection, joint:
  • gwintowe – screw joint
  • kolejowe – railway connection
  • na czopy – mortise and tenon joint
  • na gwoździe – nailed joint
  • na pióro i wpust – tongue and groove joint
  • na wrąb – notched joint
  • na zakład – half-lap joint
  • przegubowe – pivotal joint
  • spawane – welded joint
  • śrubowe – bolted joint, screw joint
  • śrubowe wykonywane na placu budowy - field bolted
  • zakładkowe – lap joint
pomost – platform, stage
poprzecznica – cross-bar, traverse
poprzeczny – transverse, lateral, crosswise
posadzka betonowa - concrete floor topping
poręcz – hand-rail, railing, balustrade
porowaty – porous
potęga - power
  • dwa do potęgi trzeciej - two to the third power
powierzchnia – surface:
  • styku – contact area
  • tarcia – friction face
powłoka - coating
poziomica – isohypse, contour line
poziomy - horizontal
półkole - demi-circle
półpiętro – mezzanine, entresol
praca - work
praca magisterska – master's thesis
praca naukowa - research paper
prawo - law:
  • Newtona (zasady dynamiki) - Newton's Law of Motion
prefabrykat – prefabricated product
prefabrykowany – prefabricated
prędkość - velocity
pręt - bar:
  • rozciągany - rebar
  • ściskany - strut
  • zbrojeniowy - rebar, reinforcing steel bars
procent - percent
projekt – design, project, plan:
  • badawczy - research project
projektant – designer
prostokąt - rectangle
prosty - straight
próbka - sample
przeciwciężar (przeciwwaga) - counterweight
przedmiar – take-off
przegub – articulated joint, articulation, hinge
przejście:
  • dla pieszych – crosswalk, pedestrian crossing, zebra crossing
  • podziemne - underpass
przekazać do eksploatacji - commission
przekrój – intersection, cut, section
  • poprzeczny - cross-section
Przepisy Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego - Fire Safety Regulations
przepust – culvert
przepuszczalny - permeable
przesunięcie - offset
przetarg - tender
przewidywany okres użytkowania - life expectancy
przęsło – span, bay
przyczółek - abutment
przystanek autobusowy - bus stop
przyśpieszenie - acceleration
punkt – point:
  • materialny – material point
  • niwelacyjny – bench mark
  • odniesienia – reference point
  • triangulacyjny – triangulation point
pylon - mast, pylon, tower

R

rama – frame
rdza – rust
rdzeń – core
reologia – rheology
reper – bench mark, datum point
robocizna – labour
roboczogodzina – man-hour
robotnik – worker, workman:
  • drogowy – roadman
roboty – work:
  • budowlane – construction work
  • ciesielskie – woodwork, carpentry
  • drogowe – road work
  • instalacyjne – plumbing
  • montażowe - assembly
  • murowe – brickwork, bricklayer's work
  • stolarskie – joinery
  • torowe – track work
  • ziemne – earthwork, diggings
romb - rhombus
rondo – roundabout, traffic circle
rozjazd – turnout
rozstaw – spacing
rozwiązanie - solution
równanie - equation
równina – plain
równoległy - parallel
różnica - difference
ruch – motion, movement:
  • drogowy – road traffic
ruszt - grid
ruszt fundamentowy – foundation
rusztowanie - scaffolding
rynek pracy - labour market
rynna – gutter, gully, chute:
  • dachowa – roof gutter
  • spustowa – tapping spout
rzeka - river
rzutnik - overhead projector (OHP)

S

samonośny – self-supporting
schemat – diagram, scheme
schody – stairs:
  • kręte – spiral stairs
  • ruchome – escalator
silnia - factorial
silny podmuch wiatru - blast
siła – force:
  • bezwładności – force of inertia
  • normalna – axial force
  • odśrodkowa – centrifugal force
  • rozciągająca – tensile force
  • składowa – component of force
  • ściskająca – compressive force
  • tarcia – friction force
  • tnąca – shearing force
  • wewnętrzna – internal force
  • wypadkowa – resultant force
  • zewnętrzna – external force
siła robocza - manpower
sinus - sinus
siodło - saddle
skala – scale
skłonny do korozji - corrodible
skos – bevel, chamfer, scarf
skrajnia – gauge, limiting outline
skręcany szkielet - bolted frame
skrócenie - contraction, torsion
skrzyżowanie - crossroad, intersection, junction:

  • bezkolizyjne - grade-separated interchange
skurcz – shrinkage, contraction:
  • liniowy – linear contraction
  • objętościowy – contraction in volume
słup - column, pillar, post:

  • pośredni słup nośny - internal column

spiętrzać się - back up
specjalizacja - major
spoina – weld, joint:
  • czołowa – butt weld, groove weld
  • pachwinowa – fillet weld
spoisty – cohernet
spoiwo – binder, bond
sprężanie – compression, prestressing, tensioning
sprężony – compressed, prestressed
spycharka – bulldozer
stal – steel:
  • konstrukcyjna – construction steel
  • węglowa - carbon steel
  • wysokostopowa – high-alloy steel
  • wysokowęglowa – high-carbon steel
  • zbrojeniowa – reinforcing steel, concrete steel
statyka budowli – structural analysis
staż - probation
stężenie - bracing
stężenie poprzeczne - lateral bracing
stop żelaza - ferrous alloy
stopa fundamentowa - footing, pad foundation
strop – floor, ceiling
strumień - brook
strunobeton – pretensioned prestressed concrete
studium przypadku - case study
styczny – tangential
stypendium naukowe - research grant
styropian – foamed polystyrene
sufit – ceiling
suma - sum
sworzeń - bolt, dog, snug, kingpin
symetria – symmetry
szerokość - breadth, width
sześcian - cube
szkielet – skeleton, framework:
  • zbrojeniowy – reinforcing cage
szlifierka kątowa - angle grinder
sztywność - stiffness
sztywny - rigid
szyna – rail

Ś

ściana – wall:
  • działowa – partition wall, division wall
  • nośna – load-bearing wall
  • oporowa – retaining wall
ścianka szczelinowa - slurry wall
ścianka szczelna – sheet pile wall, sheet piling, diaphragm wall
ściąg – bowstring
ściek uliczny – gutter, street gully
ścinanie - shear
średnia - average
średnica – diameter
środek – centre:
  • bezwładności – centre of inertia
  • ciężkości – centre of gravity
  • masy – centre of mass
  • symetrii – centre of symmetry
środnik - web
śruba – bolt, screw:

  • sprężająca - rension bolt
świder – bit

T

tabela – table, chart
tablica informacyjna - signboard
tabor – rolling stock
tama – dam, bulkhead
tandem – arrangement in series, tandem
tangens - tangents
taras – terrace, berm
tarcie - friction
technologia - technology
teoria - theory
teownik – T-bar
teren – terrain, site, ground:
  • budowy – building area
  • uzbrojony – developed area
tłuczeń – broken stone
tłumić - dampen
tłumik drgań - damping device:

  • rezonansowy tłumik drgań - tuned mass damper
tona – ton
tor kolejowy – railway track
tramwaj – tram, street car
trasa – route
trasowanie – route survey, location
trapez - trapezoid
trójkąt - triangle:
  • prostokątny - right-angleed triangle
  • równoboczny - equilateral triangle
  • równoramienny - isosceles triangle


trwałość - durability
trzecia potęga - cube
tunel – tunnel:
  • aerodynamiczny – wind tunnel
  • kablowy – cable duct
  • twardość – hardness
twierdzenie - theorem:
  • Pitagorasa - Pythagoras' theorem


tworzywa sztuczne – plastics
tyczenie – setting out, ranging
tynk – plaster

U

ulica – street
ułamek - fraction:
  • dziesiętny - decimal fraction
umocnienie – consolidation:
  • brzegu – bank protection
  • skarpy – revetment
urabialna masa betonowa - workable concrete
urządzenie nasuwcze - transverse
usytuowanie - location
uszczelniać - caulk
usztywniony - braced
uzbrojenie terenu – territorial development

W

wagon – wagon, rail-coach
walec - cylinder
walec drogowy – road roller
wapień – limestone
wapno – lime:
  • gaszone – slaked lime, calcium hydroxide
warstwa z drobnego tłucznia - blinding layer
warstwica – contour line
wąski - narrow
wektor – vector
wentylacja – ventilation
wiadro – bucket
wiadukt – viaduct, overpass, overbridge
wiata – station roof, umbrella roof
wiązanie cementu – cement setting
wiązar dachowy – truss
wibrator – vibrator
wielkość – quantity
wiertarka - driller, drilling machine
wiertło - drill:

  • do drewna - borer
wieszar – roof truss
wieża – tower
wieżowiec – skyscraper
wilgotność – humidity, dampness
winda – lift, elevator
wklęsły - concave
włókno - fiber
woda – water:
  • gruntowa – underground water
  • konstytucyjna – chemically combined water
  • wodociągowa – municipal water-course
wodoodporny - water-resistant
wolnostojący – free-standing, detached
wózek – truck
wrąb – cut, notch, gain
wspornik – bracket, cantilever
współczynnik – coefficient, factor:
  • bezpieczeństwa – factor of safety
  • przenikania ciepla – overall heat-transfer coefficient
  • przewodzenia ciepła - thermal conductivity
  • rozszerzalności cieplnej – expansion coefficient
  • tarcia – coefficient of friction
wyciąg – hoist, lift, elevator
wydajność - productivity
wydłużenie - elongation
wydział - faculty
wykop – excavation, trench:
  • fundamentowy – foundation trench
wykres - graph
wymiar – dimension, measurement, size
wynalazca - inventor
wynalazek - invention
wynik - result
wypadek - accident
wypadkowa sił – resultant force
wypukły - convex
wysokość - height
wysokość konstrukcyjna - depth
wytrzymałość – strength:
  • materiałów – strength of materials
  • na przebicie – breakdown strength
  • na rozciąganie – tensile strength
  • na skręcanie – torsional strength
  • na ściskanie – compressive strength
  • na zginanie – bending strength
  • trwała – true limiting creep stress
  • zmęczeniowa – fatigue strength
wzmocnienie konstrukcji – structural reinforcement
wzór - formula

Z

zagęszczać - compact
zakotwienie bierne - fixed anchorage 
zakotwienie czynn- stressing anchorage
zakładka – overlap, welt
zakręt - bend
zakrzywiony - curved
zardzewiały - rusty
zasada - principle:
  • zachowania energii - principle of Conservation of Energy
  • zachowania pędu- principle of Conservation of Momentum
zastrzał – angle strut, diagonal stay
zasypka – backfill
zawiesina:

  • cementowa - grout
  • iłowa - slurry
zawór – valve
zbiornik - reservior
zbiór - set
zbrojarz – steel fixer
zbrojenie betonu – concrete reinforcement
zebra - zebra crossing
zespolony - composite
zero - nought, zero
zetownik – Z-bar
zginać – bend, flex
zginanie - bending
złącze – joint
znak - sign:
  • drogowy - road sign
  • równości - equals sign
zmęczenie materiału - fatigue
zwichrzenie – warp, twist, skewing

Ż

żebro – rib, fin, web
żelbet – reinforced concrete
żeliwo – cast iron
żuraw – crane
żużlobeton – slag concrete
żwir - gravel
żywice epoksydowe – epoxy resins


Literatura: 1. M. Skrzyńska, T. Jworska, E. Romkowska: Mały słownik angielsko-polski i polsko-angielski
 2. D. Olejnik: Repetytorium leksykalne - przygotowanie do matury i egzaminów językowych
 3. E. Romaniuk, J. Wrana: Modern Wonders of Civil Engineering
 4. Poszukiwania własne - zachęcamy do nadsyłania własnych propozycji!Dawid Kisała
Jakub  Warych

Prześlij komentarz

Zapraszam do komentowania!

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Web Hosting Coupons